Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

In-Work Support logos

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni. I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw ar-lein.

Modiwlau Lles Ar-lein

Rydyn ni wedi datblygu cyfres o fodiwlau ar-lein sy’n rhoi sylw i bynciau amrywiol a all helpu i wella eich lles. Maen nhw’n darparu cyngor ymarferol ar gynnal eich iechyd corfforol a meddyliol yn ystod yr argyfwng a thu hwnt.

I weld modiwl, cliciwch ar y llun wrth ei ochr:

Dolenni at Adnoddau Ychwanegol

Yma rydyn ni’n eich cyfeirio chi at amrywiaeth o adnoddau allanol i’ch helpu chi i gynnal eich lles ac iechyd meddwl da yn ystod pandemig COVID-19.

Darpariaeth o bell

Yn ystod y misoedd sydd i ddod, byddwn yn darparu cyfleoedd i unigolion, timau ac arweinwyr busnes fynychu digwyddiadau lles ar-lein, rheolaidd a gweminarau y byddwn yn eu cynnal – bydd manylion pellach a diweddariadau’n cael eu darparu yn adran digwyddiadau y wefan yma.

Gellir addasu’r sesiynau i ddiwallu eich anghenion penodol, felly os ydych chi’n meddwl y gallwn ni gefnogi lles eich tîm, cofiwch gysylltu a byddwn yn fwy na pharod i drafod sut gallwn ni eich helpu chi.

Ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith (CyyG)

Rydyn ni wedi ychwanegu’r opsiynau uchod at yr amrywiaeth o wasanaethau rydyn ni’n eu cynnig, i sicrhau ein bod yn dal i allu darparu cefnogaeth i unigolion a sefydliadau yn ystod y pandemig yma. Hefyd, mae ein gwasanaeth cymorth dros y ffôn cyfrinachol drwy CyyG yn parhau i weithredu ac mae ar gael am ddim i unrhyw un sy’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig (gan gynnwys pobl ar ffyrlo ar hyn o bryd) ac sy’n byw neu’n gweithio yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot neu Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Os oes gennych chi broblemau gyda’ch cyhyrau neu eich cymalau neu os ydych yn teimlo dan straen, yn bryderus neu mewn hwyliau drwg, gallech gael cefnogaeth amserol, am ddim gan ein tîm o Ffisiotherapyddion a Therapyddion Galwedigaethol arbenigol gyda’r GIG.

I ddefnyddio’r gwasanaeth, neu i gael gwybod mwy, ffoniwch: 01639 684568 neu anfonwch e-bost i wtw@wales.nhs.uk

Gobeithio y bydd yr adnoddau hyn yn ddefnyddiol i chi ac rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi. Yn y cyfamser, dymunwn iechyd da i chi,

Tîm ‘Cymorth yn y Gwaith’ Lles Drwy Waith