Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Adnoddau a chymorth arall

Isod mae asiantaethau a fydd yn gallu darparu help ac adnoddau os oes gennych chi gyflwr corfforol neu emosiynol rydych yn ceisio ei reoli.

Lles yn y gweithle

Isod mae adnoddau ychwanegol i gefnogi lles yn y gweithle.

 

Cymru Iach ar Waith

Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw Cymru Iach ar Waith. Fe’i sefydlwyd yn sgil adolygiad y Fonesig Carol Black o gostau absenoldeb oherwydd salwch ar unigolion, cyflogwyr, y proffesiwn gofal iechyd, a’r economi ehangach. Mae Cymru Iach ar Waith yn rhoi cymorth i gyflogwyr, unigolion ac ystod o weithwyr iechyd proffesiynol i helpu pobl o oedran gweithio yng Nghymru i aros yn heini ac yn iach fel y gallant barhau i weithio, neu ddychwelyd i’r gwaith yn dilyn cyfnod o salwch.

Cymru Iach ar Waith – Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

 

4theRegion

Profedigaeth

Gofal Profedigaeth Cruse
Phone: 0844 477 9400
www.cruse.org.uk

Argyfwng

Samaritans
Ffôn 116 123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)
www.samaritans.org
jo@samaritans.org

Sane
Llinell gymorth iechyd meddwl genedlaethol tu allan i oriau yn cynnig cymorth a gwybodaeth emosiynol arbennig bob dydd o’r flwyddyn rhwng 4.30pm a 10.30pm.
Ffôn: : 0300 304 7000
www.sane.org.uk

CALM
Ymgyrch yn Erbyn Byw yn Ddiflas gyda ffocws ar iechyd dynion. Llinell gymorth am ddim, ddienw a chyfrinachol ar agor rhwng 5pm a hanner nos, 365 diwrnod y flwyddyn.
Ffôn: 0800 58 58 58
www.thecalmzone.net

Anhwylderau bwyta

BEAT
Cymorth a gwybodaeth am anhwylderau bwyta.
Llinell Gymorth: 0808 801 0677
Llinell Ieuenctid: 0808 801 0711
Llinell Myfyrwyr: 0808 801 0811
www.b-eat.co.uk

Cyngor cyffredinol

Cyngor Ar Bopeth
Llinell gyngor, gwasanaeth ffôn cenedlaethol ar gyfer Cymru 03444 772020 Cyngor ar-lein ar gael ar y wefan, gan gynnwys sgwrs ar y we
www.citizensadvice.org.uk/wales

Iechyd a meddygol

Cymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion
www.csp.org.uk

Y Cynllun Cyfeirio at Ymarfer Cenedlaethol (NERS)
www.wlga.gov.uk/national-exercise-referral-scheme-ners

Galw Iechyd Cymru
Ffôn: 111
https://111.wales.nhs.uk/

Tai a Digartrefedd

Shelter
Cyngor a gwybodaeth am dai a digartrefedd
Ffôn: 0845 075 5005 (Cymru)
sheltercymru.org.uk

Iechyd Meddwl

MIND (Cymru a Lloegr)
Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth. Mae’r gwasanaethau’n cynnwys llinellau cymorth mewn argyfwng, canolfannau galw heibio, cwnsela a chyfeillio.
Ffôn: 0300 123 3393 (9am-6pm Llun i Gwener) Testun: 86463
www.mind.org.uk

Elefriends
Mae Elefriends yn gymuned gefnogol ar-lein lle gall pobl rannu profiadau a gwrando ar eraill.
www.elefriends.org.uk

Hafal
Elusen yng Nghymru ar gyfer pobl â salwch meddwl difrifol a’u gofalwyr. Mae Hafal yn gweithredu gwasanaethau amrywiol ym mhob awdurdod lleol ledled Cymru.
Ffôn: 01792 832400
www.hafal.org

Clic
Mae Clic yn darparu lle diogel ar-lein i bobl gefnogi ei gilydd a rhannu.
www.hafal.org/clic

Gofal
Elusen iechyd a lles y meddwl yng Nghymru. Mae Gofal yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i bobl â phroblemau iechyd meddwl, gan gynnwys cymorth cartref a theulu ac ymyriadau argyfwng.
Ffôn: 01656 647722
e-bost: enquiries@gofal.org.uk
www.gofal.org.uk

Camddefnyddio sylweddau

Dan 24/7 (Wales)
Phone: 0808 808 2234
www.dan247.org.uk

Drinkline

Llinell Gymorth Genedlaethol ar gyfer unrhyw un sy’n poeni am eu defnydd o alcohol.
Ffôn: 0300 123 1110 (dyddiau’r wythnos 9am–8pm, penwythnosau 11am–4pm, Cymru a Lloegr)

FRANK
Cyngor cyfeillgar a chyfrinachol am gyffuriau ac alcohol
Ffôn: 0300 123 6600 – 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn
Tecstiwch gwestiwn a bydd FRANK yn tecstio’n ôl 82111
Sgwrs ar-lein ar y wefan 2pm – 6pm (Y DU) unrhyw ddiwrnod o’r wythnos
www.talktofrank.com

Help Me Quit
Ffôn: 0800 085 2219
www.helpmequit.wales