Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Polisi Preifatrwydd

Lles drwy Waith – Cymorth yn y Gwaith – Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR): Hysbysiad Preifatrwydd

Cyflwyniad

Pwrpas yr hysbysiad hwn yw rhoi gwybod i chi am sut bydd Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith Lles drwy Waith yn prosesu data personol.  

Mae ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn darparu cefnogaeth gyfrinachol ac am ddim i bobl sy’n cael anhawster aros mewn gwaith oherwydd problem iechyd. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd ar absenoldeb salwch oherwydd problem gyhyrysgerbydol neu broblem iechyd meddwl fechan i gymedrol. Mae Cymorth yn y Gwaith yn darparu mynediad cyflym i therapi galwedigaethol teilwredig a gwasanaethau ffisiotherapi sydd wedi’u cynllunio i helpu pobl i ddychwelyd i’r gwaith neu i reoli cyflwr iechyd yn y gwaith. Gall unigolion sy’n byw neu’n gweithio yn ne orllewin Cymru (Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe) fod yn gymwys am gymorth. Mae’r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cael ei gyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd mae’n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (PBA).

Beth yw Data Personol?

Data personol, fel y diffinnir gan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), yw gwybodaeth sydd gennym ni, neu yr ydym yn debygol o’i chael yn y dyfodol, am unigolyn byw y gellir ei adnabod oddi wrth yr wybodaeth honno. Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer yr wybodaeth rydych yn ei darparu. Byddwn yn ei phrosesu ar sail ein tasg gyhoeddus ac yn unol â’r awdurdod swyddogol sydd wedi’i ymddiried ynom, lle mae’n ddata categori arbennig, er budd sylweddol i’r cyhoedd.          

Er mwyn i ni allu eich cefnogi chi drwy ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith, rhaid i ni ofyn i chi roi gwybodaeth bersonol amrywiol i’n tîm gweinyddol. Efallai y caiff eich gwybodaeth ei chofnodi ar bapur neu ar gyfrifiadur, i’n helpu ni i’ch cefnogi chi. Bydd yr wybodaeth rydych chi’n ei darparu i’n gweinyddwyr yn cael ei chadw’n gwbl gyfrinachol a dim ond gyda Llywodraeth Cymru (LlC) a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) fydd yn cael ei rhannu drwy gyfrwng ein porthol electronig diogel. 

Bydd yr wybodaeth y byddwn yn gofyn amdani gennych chi yn galluogi i ni eich cefnogi chi drwy’r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith a bydd yn cael ei gwerthuso i sefydlu a yw’r drefn yn effeithiol i gyflawni ei phwrpas, a pha mor effeithlon ydyw o ran creu canlyniadau. Hefyd bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) at bwrpas gweinyddu a rheoli’r Prosiect, i fesur a gwerthuso perfformiad y gwasanaeth ac i gryfhau’r sylfaen o dystiolaeth ar gyfer darparu ymyriadau cynnar i gadw pobl yn heini ac yn iach yn y gwaith.

Eich Hawliau o Dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)

Os yw’n berthnasol, mae gennych chi hawl i’r canlynol:

  • cael gwybod am y data personol sydd gennym amdanoch chi a’u gweld      
  • gofyn i ni gywiro anghysonderau yn y data hynny
  • gwrthwynebu (o dan rai amgylchiadau penodol) neu gyfyngu ar brosesu  
  • cael ‘dileu’ (o dan rai amgylchiadau penodol) eich data  
  • symudedd data (o dan rai amgylchiadau penodol)  
  • cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sy’n rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

Storio a Chadw eich gwybodaeth

Byddwn yn storio eich gwybodaeth gan gydymffurfio â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Pholisi Cofnodion Llywodraeth Cymru (LlC) a bydd yn cael ei chadw gan gydymffurfio â Rheoli Cofnodion LlC. Mae arferion rheoli a chadw Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith Lles drwy Waith yn cydymffurfio â’r cyfarwyddyd cyfredol: http://gov.wales/docs/wefo/publications/developingguidance/120906docmanandreten.pdf 

Rhagor o Wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am y data personol sy’n cael eu casglu a’u defnydd, os oes gennych chi unrhyw bryderon am fanwl gywirdeb data personol, neu os ydych chi’n dymuno ymarfer unrhyw rai o’ch hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, dylech gysylltu â’r canlynol:

  • Rheolwr Rhaglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop Bwrdd Iechyd PBA ar gyfer Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith Lles drwy Waith ar: 01639 684568 neu e-bost: wtw@wales.nhs.uk 
  • Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ (DataProtectionOfficer@gov.wales)
  • Gellir cysylltu â Llinell Gymorth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar: 0303 123 1113 neu 01625 545745 rhwng 9am a 5pm, Llun i Gwener.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am Ddiogelu Data yn: http://www.ico.org.uk/

Manylion Cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru
2il Lawr, Churchill House
Churchill Way
Caerdydd
CF10 2HH

Rhif Ffôn: 016 2554 5297
E-bost: wales@ico.org.uk