Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Cymorth Corfforol

Ydi problem gyda chyhyr neu gymal yn achosi problemau i chi yn y gwaith?

Os ydych chi ar absenoldeb salwch neu’n cael anhawster aros yn y gwaith oherwydd problem gyda chyhyr neu gymal (fel poen yn y gwddw, y glun neu’r cefn) ac os hoffech chi gael help gyda rheoli eich cyflwr, gallwch gael mynediad ar unwaith i ffisiotherapyddion arbennig y GIG sydd ar gael i ni.

Gall ein Ffisiotherapyddion ddarparu cyngor a chyfarwyddyd cysylltiedig â gwaith amrywiol i’ch helpu chi i reoli eich problem gyhyrysgerbydol mewn ffordd effeithiol a phositif.  Gall y gefnogaeth gynnwys: rhaglenni ymarfer personol, dull fesul cam o ymarfer a gwybodaeth gysylltiedig â chyflwr e.e. am gyflyrau cronig neu broblemau cymalau cysylltiedig â gwaith ac ati. Os ydych chi’n bryderus bod gwaith yn cael effaith ar eich cyflwr, gallant gynnig asesiad gweithle am ddim i chi hyd yn oed (gyda chaniatâd eich cyflogwr) a darparu adroddiad gydag argymhellion.

Does dim rhaid i chi gael eich cyfeirio gan feddyg, gallwch ffonio neu anfon e-bost atom ni a bydd un o aelodau ein tîm cyfeillgar yn trefnu apwyntiad i chi.

Cofiwch fod y gwasanaeth hwn am ddim ac yn gyfrinachol. Ni fyddwn yn dweud wrth eich cyflogwr am y cymorth rydych yn ei gael oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud hynny.