Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Cymorth i Unigolion

Eich cefnogi chi i gadw’n iach yn y gwaith

Yn ystod ein bywydau yn gweithio, gall problemau yn y gwaith neu gartref deimlo fel baich gormodol weithiau, gan achosi straen neu bryder sy’n gallu effeithio ar ein perfformiad ni yn y gwaith, neu ein gorfodi ni i gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith; a gall problemau corfforol fel poen yn y cyhyrau a’r cymalau ein hatal ni weithiau rhag gwneud dim.

Gall absenoldeb o’r gwaith gael effaith yn fuan iawn – yn gorfforol ac yn emosiynol, gyda phryderon ariannol yn gwneud pryderon iechyd yn waeth yn aml iawn.

Os ydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig ac yn byw neu’n gweithio ym Mwrdeistref Sirol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot neu Ben-y-bont ar Ogwr, gallwn gynnig cymorth am ddim a chyfrinachol i’ch helpu chi i reoli eich cyflwr yn fwy effeithiol.

Gall ein tîm o Ffisiotherapyddion a Therapyddion Galwedigaethol proffesiynol y GIG ddarparu cymorth pan rydych chi wir ei angen. Rydyn ni yma i’ch helpu chi cyn gynted â phosib fel eich bod yn gallu mynd yn ôl i’r gwaith cyn gynted â phosib, neu osgoi gorfod cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith yn y lle cyntaf.

Cymorth Iechyd Meddwl

Os ydych chi angen help ychwanegol i reoli lles y meddwl, gallwn ddarparu cymorth dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Cymorth Corfforol

Fe allwn ni helpu os ydych chi adref o’r gwaith, neu’n cael anhawster aros yn y gwaith oherwydd problem gyda chyhyr neu gymal.