Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Cymorth i Gyflogwyr

Mae gweithredu’n rhagweithiol gyda lles y gweithle yn dda i’ch cyflogeion ac yn dda i’r busnes.

Gall hybu a gwella iechyd a lles y staff helpu gyda:

  • Lleihau absenoldeb salwch a throsiant staff
  • Cynyddu cynhyrchiant a gwella eich llinell waelodol
  • Cymell a chynnwys eich cyflogeion
  • Meithrin amgylchedd gwaith agored a chynhwysol

Rhaglenni Iechyd y Gweithle

Mae gweithlu hapus ac iach yn un cynhyrchiol. Mae ein Rhaglenni Iechyd y Gweithle yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth ymgynghori am ddim i fusnesau sydd â hyd at 250 o gyflogeion yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Gallwn ddarparu cyngor, cyfarwyddyd a gwybodaeth gyfeirio am:

  • Cefnogi cyflogeion sydd â chyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar waith, i helpu i’w cadw mewn gwaith.
  • Datblygu polisïau ac arferion sy’n cefnogi rheoli absenoldeb salwch a hybu iechyd a lles y staff.
  • Darparu gweithgareddau hybu iechyd yn y gweithle i annog a galluogi cyflogeion i fyw bywydau iach a gwneud dewisiadau sy’n cefnogi eu lles.

Gallwn eich cefnogi chi i greu gweithle hapusach ac iachach – ble bynnag yw eich man cychwyn.

Gweithdai a Seminarau Lles

Rydyn ni’n cyflwyno Seminarau Gwella Lles y Gweithle misol sy’n cyflwyno crynodeb o’n cymorth unigol a busnes. Mae’r sesiynau hyn yn fan cychwyn gwych i fusnesau sy’n awyddus i wella lles cyflogeion a rhoi cyfle i BBaCh lleol gofrestru ar gyfer Rhaglen Iechyd y Gweithle am ddim.

Gall Rhaglenni Iechyd y Gweithle gael eu teilwra i fodloni gofynion penodol eich sefydliad a gallant gynnwys cyfuniad o sesiynau ymwybyddiaeth yn y gwaith i’ch cyflogeion neu un o’n gweithdai lles y cyflogwr – i gefnogi Perchnogion Busnes, Rheolwyr Llinell, Goruchwylwyr ac Arweinwyr Timau gyda phynciau lles allweddol.

Edrychwch ar y dyddiadau sydd i ddod ar ein tudalen digwyddiadau, neu gysylltu i gofrestru ar gyfer Rhaglen Iechyd y Gweithle a gallwn drefnu i gyflwyno sesiwn (sesiynau) ymwybyddiaeth yn eich man gwaith, am ddim. Mae ein gweithdai a’n sesiynau ymwybyddiaeth yn ymarferol, yn llawn gwybodaeth ac yn gryno, gan ddarparu syniadau ac adnoddau i ysbrydoli a rhoi gwybodaeth.

Cymorth i’ch Cyflogeion

Gall problemau iechyd meddwl, fel straen neu bryder neu faterion corfforol fel problemau gyda’r cyhyrau a’r cymalau, effeithio ar berfformiad cyflogeion yn y gwaith neu eu gorfodi i gymryd amser o’r gwaith – sy’n gallu effeithio yn fuan iawn arnyn nhw a chi. Gall ein cymorth mynediad cyflym helpu i ddatrys problemau cyn gynted â phosib, gan gefnogi eich cyflogeion yn ôl i’r gwaith cyn gynted â phosib ar ôl absenoldeb; neu osgoi’r angen am iddynt gymryd amser o’r gwaith.