Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Cymorth Iechyd Meddwl

Rydyn ni i gyd yn cael cyfnodau o deimlo dan bwysau, yn y gwaith a’r tu allan iddo. Weithiau rhaid i ni gael cymorth ychwanegol gyda rheoli hyn. Mae ein Therapyddion Galwedigaethol sydd wedi cael hyfforddiant arbennig yn defnyddio technegau amrywiol i helpu i reoli materion fel pryder, iselder a straen.

Os ydych chi adref o’r gwaith yn sâl neu’n cael anhawster ymdopi oherwydd problem iechyd meddwl, gallwn ni ddarparu cymorth dros y ffôn neu wyneb yn wyneb, yn ogystal â chyrsiau ar reoli eich lles. Ac os na fyddwn ni’n gallu eich cefnogi, byddwn yn siŵr o’ch cyfeirio chi ymlaen at rywle a fydd yn gallu helpu.

Does dim rhaid i chi gael eich cyfeirio gan feddyg, gallwch wneud apwyntiad gydag un o’n staff cymorth cyfeillgar ar: 01639 684568 neu drwy anfon e-bost i wtw@wales.nhs.uk

Cofiwch fod y gwasanaeth hwn am ddim ac yn gyfrinachol. Ni fyddwn yn dweud wrth eich cyflogwr am y cymorth rydych yn ei gael oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud hynny.