Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith

In Work Support Service

AMDANOM NI

Wedi’i leoli yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, mae’r tîm Lles drwy Waith yn cyflwyno Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith ledled Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Cliciwch isod i weld sut gallwn ni eich helpu chi neu eich busnes:

ADREF YN SÂL NEU’N CAEL ANAWSTERAU YN Y GWAITH OHERWYDD PROBLEMAU IECHYD?

Mae’r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cael ei gyllido’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac mae’n darparu cymorth am ddim a chyfrinachol i bobl gyflogedig a hunangyflogedig sydd â phroblemau iechyd sy’n effeithio arnynt yn eu gwaith.

Cefnogi Cyflogeion

Gall ein gwasanaeth cyfrinachol, am ddim eich helpu chi i gadw'n iach yn y gwaith. Gall ein therapyddion GIG proffesiynol eich helpu chi i ddychwelyd i'r gwaith yn gynt ar ôl absenoldeb salwch, neu reoli eich cyflwr yn fwy effeithiol yn y gweithle.

OES ARNOCH CHI ANGEN CEFNOGAETH LLES I’CH CYFLOGEION?

Hefyd mae’r Gwasanaeth yn darparu Rhaglenni Iechyd Gweithle am ddim i fusnesau bach a chanolig lleol sydd eisiau gweithredu’n rhagweithiol er mwyn hybu a chefnogi iechyd a lles staff.

 

Cefnogi Cyflogwyr

Gall ein cymorth busnes gefnogi cyflogwyr i greu gweithleoedd hapusach, iachach a mwy cynhyrchiol. Mae ein Rhaglenni Iechyd Gweithle yn darparu cymorth a hyfforddiant lles am ddim sy'n gallu helpu i leihau absenoldeb salwch a gwella cynhyrchiant.

 

Cysylltwch â ni i gael gwybod am unrhyw rai o’n gwasanaethau ar:

01639 684568 neu wtw@wales.nhs.uk

Digwyddiadau a chyrsiau i ddod...