Adnoddau Lles – Pandemig COVID-19

Mae pandemig Covid-19 (coronafeirws) wedi creu pob math o heriau ychwanegol i’n hiechyd corfforol a meddyliol ni.
I’ch helpu chi i reoli’r rhain, rydyn ni wedi llunio amrywiaeth o adnoddau lles am ddim y gellir cael gafael arnyn nhw yma >

Heneiddio Cadarnhaol – Trosglwyddo o’r Gwaith i Ymddeoliad


25 Tachwedd, 2021, 10:00am – 25 Tachwedd, 2021, 11:00am

@ Gweminar

Mae’r weminar hon, sy’n rhad ac am ddim ac yn para un awr, ar gyfer rheolwyr, goruchwylwyr, arweinwyr tîm a gweithwyr.  Mae’n cael ei darparu gan ein Gwasanaeth ‘Cymorth yn y Gwaith’ (IWS) ac mae’n rhan o raglen ehangach o gymorth lles i unigolion (cyflogedig a hunangyflogedig) a busnesau bach a chanolig ledled Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Yn ystod argyfwng Covid-19, rydyn ni’n cyflwyno cyfres o weminarau am ddim, gan gynnig arweiniad penodol i gyflogwyr ar sut i gefnogi staff yn yr adegau hynod heriol hyn, ac awgrymiadau ac offer i weithwyr am ofalu am eu lles meddyliol a chorfforol.

Mae ymddeol o’r gwaith yn golygu newid mawr mewn bywyd. I lawer, mae ymddeol yn rhywbeth i edrych ymlaen ato, ond i eraill gall ymddeol fod yn llawn straen. Yn yr achosion hyn, gall ymddeol achosi sawl her, gydag unigolion yn ei chael hi’n anodd addasu i’w rôl a’u hamgylchiadau newydd. 

Gall cyflogwyr gael dylanwad pwysig ar yr hyn mae pobl yn ei ddisgwyl wrth ymddeol, yn enwedig trwy gefnogi datblygiad gyrfa, hunangyfeiriadedd a hunanreolaeth eu gweithwyr hŷn. Maen nhw hefyd yn chwarae rhan allweddol wrth herio rhagdybiaethau am oedran a gallu, er mwyn cefnogi pobl sydd eisiau parhau i weithio neu sy’n ystyried ymddeol o’r gwaith.

 Ar y cyfan, mae’r cymorth presennol ar gyfer paratoi i ymddeol yn canolbwyntio ar agweddau ymarferol ac ariannol ymddeol ac nid ydynt yn ystyried effaith ymddeol ar ein lles cymdeithasol, seicolegol ac emosiynol. Yn y weminar hon, byddwn yn:

  • Ystyried yr effaith gyfannol y gall ymddeol ei chael, ac yn
  • Annog cyfranogwyr i gynllunio’n rhagweithiol ar gyfer profiadau cadarnhaol ar ôl ymddeol, tra byddant yn dal i weithio

Ar ôl i chi gofrestru am le am ddim, byddwch yn derbyn e-bost a fydd yn rhoi’r cyfarwyddiadau ar gyfer ymuno â’r sesiwn hon ar Microsoft Teams.


Archebwch eich lle:

https://www.eventbrite.co.uk/e/positive-ageing-transitioning-from-work-to-retirement-tickets-176160369407?aff=ebdsoporgprofile