Cymorth Corfforol

Ydi problem gyda chyhyr neu gymal yn achosi problemau i chi yn y gwaith?

Os ydych chi ar absenoldeb salwch neu’n cael anhawster aros yn y gwaith oherwydd problem gyda chyhyr neu gymal (fel poen yn y gwddw, y glun neu’r cefn) ac os hoffech chi gael help gyda rheoli eich cyflwr, gallwch gael mynediad ar unwaith i ffisiotherapyddion arbennig y GIG sydd ar gael i ni.

Gall ein Ffisiotherapyddion ddarparu cyngor a chyfarwyddyd cysylltiedig â gwaith amrywiol i’ch helpu chi i reoli eich problem gyhyrysgerbydol mewn ffordd effeithiol a phositif.  Gall y gefnogaeth gynnwys: rhaglenni ymarfer personol, dull fesul cam o ymarfer a gwybodaeth gysylltiedig â chyflwr e.e. am gyflyrau cronig neu broblemau cymalau cysylltiedig â gwaith ac ati. Os ydych chi’n bryderus bod gwaith yn cael effaith ar eich cyflwr, gallant gynnig asesiad gweithle am ddim i chi hyd yn oed (gyda chaniatâd eich cyflogwr) a darparu adroddiad gydag argymhellion.

Does dim rhaid i chi gael eich cyfeirio gan feddyg, gallwch ffonio neu anfon e-bost atom ni a bydd un o aelodau ein tîm cyfeillgar yn trefnu apwyntiad i chi.

Cofiwch fod y gwasanaeth hwn am ddim ac yn gyfrinachol. Ni fyddwn yn dweud wrth eich cyflogwr am y cymorth rydych yn ei gael oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud hynny.

 

I gael gwybod mwy neu i drefnu apwyntiad ffoniwch: 01639 684568 neu anfon e-bost i: wtw@wales.nhs.uk

Llinellau ar agor: Llun i Gwener, 9am – 5pm. Mae gennym ni wasanaeth peiriant ateb y tu allan i oriau, felly cofiwch adael eich manylion a byddwn yn eich ffonio yn ôl cyn gynted â phosib.