Wellbeing Through Work In-Work Support

Cefnogaeth i Unigolion

Mae Gwasanaeth Cefnogi yn y Gwaith Lles drwy Waith yn cynnig cefnogaeth am ddim a chyfrinachol i unigolion sydd mewn cyflogaeth (neu’n hunangyflogedig) ac sy’n cael anawsterau yn y gwaith neu ar gyfnod o absenoldeb salwch oherwydd y canlynol:

  • problem gyda chyhyr neu gymal (fel poen cefn neu glun), neu
  • problem iechyd meddwl fel straen, pryder, teimlo’n anhapus neu iselder

Mae ein tîm o Ffisiotherapyddion a Therapyddion Galwedigaethol proffesiynol y GIG yn gallu darparu gwasanaeth cyflym a chefnogaeth deilwredig i helpu i reoli eich cyflwr iechyd yn y gwaith neu gyda dychwelyd yn llwyddiannus i’r gwaith ar ôl cyfnod o absenoldeb salwch.

I gael cefnogaeth rhaid i chi fod yn byw neu’n gweithio ym Mwrdeistref Sirol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot neu Ben-y-bont ar Ogwr.


Cefnogaeth i Gyflogwyr

Hefyd mae ein Gwasanaeth Cefnogi yn y Gwaith yn galluogi i ni weithio gyda busnesau bach i ganolig eu maint* i gyflwyno Rhaglenni Iechyd y Gweithle wedi’u teilwra i ddiwallu gofynion lles penodol eich busnes. Gall hyn gynnwys y canlynol:

  • sesiynau ymwybyddiaeth o les
  • cyngor ar weithgareddau hybu iechyd
  • datblygu polisïau neu arferion gweithle sy’n helpu i gefnogi lles cyflogeion.

I gael cefnogaeth rhaid i’ch busnes gael ei gategoreiddio fel busnes bach a chanolig* a bod wedi’i leoli ym Mwrdeistref Sirol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot neu Ben-y-bont ar Ogwr.

*Diffinnir busnes bach a chanolig drwy argymhelliad 2003/362/EC. Categori o fentrau micro, bach a chanolig sy’n cyflogi llai na 250 o bobl ac sydd â throsiant blynyddol heb fod yn fwy na 50 miliwn EUR, a/neu gyfanswm mantolen blynyddol heb fod yn fwy na 43 miliwn EUR.

Mae’r Gwasanaeth Cefnogi yn y Gwaith yn bosib drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Nid oes unrhyw gost i gyflogwyr nac i unigolion ddefnyddio’r rhaglen.

Cysylltwch â ni

Rhadffôn: 0845 601 7556
Ebost: wtw@wales.nhs.uk